Struktura školy


Výkonné vedení školy - Senior Management Executive (SME)

SME se sestává ze dvou členů: výkonného ředitele a jeho zástupce. Ředitel je zodpovědný za přípravu a provádění strategického plánu. Zástupce má výkonnou moc, podporuje ředitele a je zodpovědný za zachování a udržování kvality akademických aktivit školy.

SME je odpovědno za dohled nad akademickými iniciativami, rozpočtem, vnějšími vztahy a komunikací, prioritami a strategickými rozhodnutími a vývojovými projekty. Oddělení Academic Services je přímo podřízen SME a spravuje rejstřík schválených stanov, zásad a dokumentů PC.


Širší vedení školy - Senior Management Group (SMG)

SMG je tvořena ředitelem, jeho zástupcem a vedoucími jednotlivých fakult. SMG zodpovídá za dlouhodobou strategii jakož i každodenní úkoly a problémy. V rámci SMG jsou nominovány pracovní skupiny, jež zajišťují strategické plány, vnější vztahy, rozvoj (majetek a zdroje) a celkovou kvalitu fungování školy. K jednání jsou podle potřeby zvaní jako hosté odborníci z praxe, aby se zajistila efektivita činnosti SMG v souladu s nejsoučasnějším vývojem v jednotlivých oborech.


Správní a řídící rady - Senior Management Boards (SMB)

SMB jsou sestavovány pro řešení konkrétních naléhavých případů, jako např. přijetí a naplnění nových směrnic, udílení stipendií, disciplinární otázky a vyřizování stížností. Kromě členů SMG v nich zasedají i zvaní hosté. Ustanovení přijatá SMB realizuje ředitel PC a stávají se součástí strategie a koncepce školy. 


Poradní sbor školy - Advisory Board

Jeho součástí jsou zástupci významných mezinárodních vzdělávacích institucí a podnikatelských subjektů. Hlavní náplní tohoto sboru je poskytování konstruktivního poradenství ohledně strategického vývoje Prague College, jakož i důležitých informací z oblasti trhu práce s dopady na náplň vzdělávacího procesu. Poskytuje také kritickou zpětnou vazbu a odbornou podporu vedení školy.  


Lidé

Lektoři naší školy jsou absolventy severoamerických, britských aj. evropských univerzit, a mají zkušenosti nejen z akademického prostředí, ale i z vlastní profesní praxe. Zároveň se podílejí na týmové vědecko-výzkumné činnosti pod záštitou Centra pro výzkum a interdisciplinární studia na Prague College, i v rámci vlastních odborných projektů.

Douglas Hajek
Ředitel

Jeff Buehler
Zástupce ředitele

George Allen
Vedoucí fakulty School of Art and Design.

Stefano Cavagnetto
Vedoucí fakulty School of Business

Veronika Douchová
Vedoucí fakulty School of Media & IT

Informace o ostatních vyučujících na Prague College naleznete v angličtině zde.

 

Centrum pro výzkum a interdisciplinární studie

Centrum pro výzkum a interdisciplinární studie (CRIS) vede Dr. Stefano Cavagnetto, vedoucí School of Business.
cris_bulletin201202-1.png

Hlavním cílem CRIS je představit prostředí, které podporuje akademický výzkum a účast na seminářích a prezentacích v příslušnýchmultidisciplinárních oborech na lokálních a mezinárodních konferencích. Dalším cílem je zveřejňovat relevantní výzkum v odborném časopise CRIS, který dává prostor studentům a členům Prague College, a zároveň akademickým pracovníkům z celého světa, publikovat a prezentovat svou vědeckou práci. Bulletin CRIS je vydáván nakladatelstvím De Gruyter Open, který je součástí vydavatelské skupiny De Gruyter.

 

Výzkumné aktivity Prague College

Prague College je aktivní v mnoha českých, evropských i mezinárodních výzkumných a kulturních projektech. V rámci svých tří fakult a Centra pro výzkum a interdisciplinární studia (CRIS) se věnuje multidisciplinárním a mezinárodním aktivitám prostřednictvím různých konferencí a seminářů:

Prague College také nabízí workshopy, semináře a série odborných přednášek s účastníky z celého světa. Mezi významné hosty, kteří přednášeli na Prague College, patří např. Bruce Sterling, Tomáš Sedláček, Veronika Burian, Filip Blažek, Mark Noad, Errol Donald, Andor Šándor, Jaroslav Bašta, Wilhelm Dietl a Simon Morris.