Hodnocení studentů a právní postavení studenta


Hodnocení studentů

V závěrečném roce bakalářských i magisterských programů se škola řídí vysoce individualizovaným a striktním systémem hodnocení všech studentských prací (včetně seminárních) zavedeným na britských univerzitách.

V první fázi hodnotí studentovy práce vyučující pedagog, ve druhé (tzv. „second marking“) nezávisle na něm kolega ze stejného oboru. V případě shody třetí pedagog (tzv. „moderator“ z Teesside University) stvrzuje, že výkony studentů odpovídají kritériím kvality stanoveným britským akreditačním systémem (UK university Quality Assurance Standards - QAA). Pokud ke shodě nedojde, „moderator“ si vyžádá třetí hodnotící posudek. 

Všechny uvedené procesy jsou dokumentovány a finálně posuzovány tzv. externím examinátorem z jiné britské univerzity a potvrzeny v průběhu závěrečného schvalovacího zasedání zkušební akademické rady na konci každého semestru. Tento způsob vícefázového systému hodnocení a zpětná vazba poskytovaná kontinuálně v průběhu semestru zajišťuje maximální míru objektivity i soustavnou pedagogickou podporu nutnou k maximálním výkonům studentů.

Hodnocení v prvním a druhém ročníku studia (HND) není založeno na zkouškách či testech, ale probíhá na základě individuálních i skupinových projektů, které mají rozmanitou podobu od klasických písemných prací až po mediální a IT produkty. Výsledná známka je souhrnem hodnocení jednotlivých projektů na základě kritérií stanovených pro dané předměty a obory britskou vzdělávací institucí organizací Pearson. Všechny vyučované obory procházejí pravidelným auditem prováděným zástupci Pearson. 


Právní postavení studenta

Práva a povinnosti studentů jsou definovány v souladu s regulačními pravidly určenými vysokou školou Teesside University a Prague College.